B.S. Index van de afkondigingen van 8 februari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/02/2000 pub. 01/08/2006 numac 2006012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de carenstijd bij een arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 08/02/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000012094 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012076 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de taxibestelwagenbedrijven type koninklijk besluit prom. 08/02/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000012095 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 08/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000021097 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 08/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000014055 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Ternat van algemeen nut wordt verklaard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000014044 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000003079 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2000 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000014066 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000021066 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectore type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000021065 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000021067 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt
^