B.S. Index van de afkondigingen van 10 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/02/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000000156 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 10/02/2000 pub. 23/01/2004 numac 2000015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, met de Bijlagen I tot en met type wet prom. 10/02/2000 pub. 22/05/2003 numac 2000015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol betreffende wederzijdse administratieve b type wet prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000000237 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type wet prom. 10/02/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000000157 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 4 van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewe type wet prom. 10/02/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000000158 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies type wet prom. 10/02/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000000159 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 59 van de nieuwe gemeentewet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012090 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1990, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, graf type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012085 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de arbeidsduur van de werklieden en werksters, die techni type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012109 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de sectorale functieclassificatie voor de arbeiders van de voed type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012092 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 augustus 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de cons type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 08/09/2004 numac 2000012110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012103 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstellin type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012086 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de toepassing van een loonsverhoging type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012084 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 1 juli 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 17 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012108 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhur type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012093 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de lonen van het rijdend personeel van de ondernemingen van openbare autobus type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012101 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012111 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend het risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012104 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van collectieve arbeidsovereenkomste type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012106 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel (1) type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012102 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst betref type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012100 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012074 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van geschenkcheques ten voordele van het rijdend personeel type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000012096 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000012083 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 betreffende de loonkostontw type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000012119 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 75 van 20 december 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de opzeggingstermijnen van de werklieden type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000009188 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de werkzaamheden van de Commissie « Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden » type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 198 type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000012097 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1999, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000012098 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012107 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012099 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012082 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor vuurvaste produkten, betreffende de vormings- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012105 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012091 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het halftijds brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/02/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000003078 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1993 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken type ministerieel besluit prom. 10/02/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000003077 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot intrekking van de ministeriële besluiten van 23 juli en 24 december 1981 betreffende de controlebandjes voor geestrijke dranken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/02/2000 pub. 25/02/2000 numac 2000031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 februari 1994 tot uitvoering van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/02/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000031090 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep opgericht bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bevoegd inzake stage, evaluatie, afwezigheden, verloven en verklaring van

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000027079 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bestemming voor het openbaar domein van het « Parc du Domaine de Séroule » te Verviers type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000027067 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 32.2, 32.4, 32.7 en 32.14 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, inzake studieprogramma's, van de nadere regels voor de bevoegdheidsdelegatie van de inrichtende machten aan de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen waar zij bij aansluiten

erratum

type erratum prom. 10/02/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000000465 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 10/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000035054 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende oprichting van een raad voor het wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. 10/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000009189 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende herbenoeming van de leden van de Commissie « Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden » en houdende toekenning van een reis- en verblijfsvergoeding aan de leden van deze Commissie, opgericht bij koninklij

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/02/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot verlening van een afwijking inzake rationalisatienormen aan de « Krankenpflegeschule Eupen » type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/02/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000033033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende het schoolbezoek type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/02/2000 pub. 22/03/2006 numac 2004033074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 5 juni 1991 tot vastlegging van het bijzonder bestek voor het vervoer van de leerlingen die de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichting
^