B.S. Index van de afkondigingen van 14 februari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000012113 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld in de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000022182 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000022181 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van type koninklijk besluit prom. 14/02/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000003107 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de marktautoriteit van de Effecten-beursvennootschap van Brussel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000016051 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter goedkeuring van de interprofessionele akkoorden van een interprofessioneel organisme erkend in het kader van de productie van zaaizaden type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000009170 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000009168 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000009169 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000009171 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot intrekking van de machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000016049 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. zich verspreidt type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 25/02/2000 numac 2000016048 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 18/05/2000 numac 2000016067 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van nationale steun voor projecten die de omkadering van de bedrijfsleiders in de tuinbouwsector beogen type ministerieel besluit prom. 14/02/2000 pub. 22/03/2000 numac 2000035276 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de ge

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000035229 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export

decreet

type decreet prom. 14/02/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de KMO's type decreet prom. 14/02/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 9 mei 1994 over het kamperen en de kampeerterreinen type decreet prom. 14/02/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s

erratum

type erratum prom. 14/02/2000 pub. 08/04/2000 numac 2000022300 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum
^