B.S. Index van de afkondigingen van 16 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/02/2000 pub. 03/05/2019 numac 2018012851 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Pretoria op 14 augustus 1998. - Addendum type wet prom. 16/02/2000 pub. 19/03/2003 numac 2000015118 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Mexico op 27 augustus 1998 (2) (3) type wet prom. 16/02/2000 pub. 05/03/2003 numac 2000015114 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Pretoria op 14 augustus 1998 (2) (3) type wet prom. 16/02/2000 pub. 07/03/2001 numac 2000015115 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tashkent op 17 a

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2000 pub. 19/05/2000 numac 2000000106 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de regels voor de onmiddellijke inning van een geldsom ingevoerd bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veilighei type koninklijk besluit prom. 16/02/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000000105 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 december 1997 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaard type koninklijk besluit prom. 16/02/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000000107 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de soci type koninklijk besluit prom. 16/02/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000000104 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen met betrekking tot de sociale verkiezingen type koninklijk besluit prom. 16/02/2000 pub. 01/03/2000 numac 2000012079 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10quinquies van 17 november 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van 8 mei 1973 betref type koninklijk besluit prom. 16/02/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000009046 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 1970 tot vaststelling van de dienstregeling van het Hof van cassatie type koninklijk besluit prom. 16/02/2000 pub. 25/02/2000 numac 2000009163 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder type koninklijk besluit prom. 16/02/2000 pub. 19/04/2000 numac 2000000097 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/02/2000 pub. 23/06/2000 numac 2000021133 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 16/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000022160 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 16/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000021116 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming voor een stage bij het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 16/02/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000021135 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlij type ministerieel besluit prom. 16/02/2000 pub. 23/06/2000 numac 2000021134 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer
^