B.S. Index van de afkondigingen van 18 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000007062 bron ministerie van landsverdediging Wet tot toekenning van de morele eretitel van militair aan bepaalde Belgische burgers type wet prom. 18/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000007061 bron ministerie van landsverdediging Wet tot opheffing van de artikelen 10 en 19 van het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 29/02/2000 numac 2000022179 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de soci type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000011118 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de raad van beroep van het Belgisch Instituut voor Normalisatie en de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022175 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000000167 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 1981 betreffende de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 18/03/2000 numac 2000007068 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden van de Commissie bedoeld in artikel 10 van de wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 1999024112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedden waa type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 1999024113 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 houdende vaststelling van het maximum aantal plaatsen van beschut wonen dat in gebruik mag worden genomen, alsmede van de regelen inzake de gelijkwaardige vermindering van een aa type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 1999024114 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 houdende nadere bepaling van de gelijkwaardige vermindering van bedden, zoals bedoeld in artikel 5, § 4, eerste lid, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgevi type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000022178 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000022195 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1967 tot vaststelling van de vergoedingsbedragen tot terugbetaling in de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen verleend door de vroedvrouwen en de paramedische m type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000012129 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1973 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000015027 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 18/02/2000 pub. 16/03/2000 numac 1999024116 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 houdende vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000035368 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van Master die de Vlerick Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische Geneeskunde uitreiken type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000035211 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake het verzoek om afwijking krachtens artikel 6 van het decreet van 15 juli 1997 houdende invoering van een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000035415 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een verlof voorafgaand aan pensionering bij Kind en Gezin
^