B.S. Index van de afkondigingen van 1 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit type wet prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009286 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 167, 170, 192 en 193 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 8 van het Wetboek van zegelrechten type wet prom. 01/03/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000003137 bron ministerie van financien Wet houdende twaalfde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1999 type wet prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009305 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 01/03/2000 pub. 07/10/2011 numac 2011204910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 01/03/2000 pub. 15/06/2000 numac 2000015035 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Slovaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inko type wet prom. 01/03/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000009269 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit type wet prom. 01/03/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000009248 bron ministerie van justitie Wet tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen type wet prom. 01/03/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000015068 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Europese Overeenkomst betreffende personen die deelnemen aan procedures voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens, gedaan te Straatsburg op 5 maart 1996 type wet prom. 01/03/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000015037 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kazachstan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en me type wet prom. 01/03/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000015154 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Zesde Aanvullend Protocol bij het Algemeen Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, gedaan te Straatsburg op 5 maart 1996 type wet prom. 01/03/2000 pub. 12/07/2000 numac 2000015036 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China, ondertekend te Beijing op 27 november 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belas

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011164 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "KLCP" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012127 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen van de sector die onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven van Waals-Brabant ressorteert type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012135 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het garagebedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012137 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die individuele verwarmingsapparaten, verwarmingsketels en inbouwcassettes ontwerpen en vervaardigen, gelegen in de provincie Namen en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, m type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011161 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Infiniter", model "200" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 28/04/2000 numac 2000012122 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld door de VZW « Soeurs de la Providence et de l'I.C. Province du Sud » type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012123 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven- en zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk ressorteren type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011165 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Modern Laserpointer" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011167 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Spectra Arrow MP 3000 A" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011166 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Spectra Arrow II LPP5A" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011163 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Excel Scientech", model "LP 600" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 14/04/2000 numac 2000011131 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1993 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000003177 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de parameters voor de berekening van de aan de Gemeenschappen en de Gewesten toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen voor het begrotingsjaar 1998 type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011162 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Excel Scientech", model "LP 100" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 19/04/2000 numac 2000011121 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - productie van vezel-cement type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012128 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen ressorteren type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000003178 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van de koninklijke besluiten van 27 april 1993, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, van het koninklijk besluit van 25 februari 1996, van de koninklijke besluiten van 20 december 1996, van het kon type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000014103 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van de overeenkomst tot invoering van een bedrijfsplan tot herverdeling van de arbeid bij DE POST type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000002301 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de V.Z.W. Braille-Liga toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000022221 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000011127 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - tuinbouw type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000011129 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - fietsen, bromfietsen, motorrijwielen type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000011126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - tuinbouw type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000011130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000011124 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - tabaksnijverheid, groot- en kleinhandel in tabakswaren type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000011122 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - productie van vezel-cement type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000011125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - periodieke pers type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000011128 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - fietsen, bromfietsen, motorrijwielen type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000011123 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - tabaksnijverheid, groot- en kleinhandel in tabakswaren type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 25/05/2000 numac 2000022247 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de vzw "Belle Vue" - Erezée voor de opvang van asielzoekers in 2000 type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016099 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000014080 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Messancy van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000014081 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Herentals van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000021142 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van Titel I van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wij type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011160 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Infiniter", model "Mini-Laserpointer" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000022172 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000015034 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de carrière van de Attachés voor Internationa type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000022173 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000012156 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de wer type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022230 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12 type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 30/03/2000 numac 2000022248 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000012164 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000007076 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad van Beheer van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 22/03/2000 numac 2000003125 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asiel type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000012133 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17vicies bis van 20 december 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 197 type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000012132 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46decies van 20 december 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betre type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000016084 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 1999 tot instelling van een voorschot voor ondernemingen die rechtstreeks getroffen zijn door de dioxinecrisis van 1999 type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000009220 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1974 houdende samenstelling van de commissies belast met het afnemen van examens over de taalkennis voor doctors en licentiaten in de rechten type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000012142 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1985 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000012140 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000012120 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000009236 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit dat een einde stelt aan de tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Zomergem naar Ronsele type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000021120 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek en de coördinatie inzake de toepassing van Europese richtlijnen, en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000022249 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis van de samengeordende type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 07/04/2000 numac 2000014090 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot benoeming van een Regeringscommissaris bij het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011151 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Otonomi", model "LP-3000" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011152 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Otonomi", model "LP-4000" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011153 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Otonomi", model "LP-500" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011155 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Genius Laser" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Otonomi", model "LP-700" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011158 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Xeniker", model "NL25" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011157 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Spectra Mini" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011156 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Denia", model "LP3000" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011159 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Infiniter", model "Micro 2000" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011150 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "HI-OUTPUT", model "Key Chain Laser US Pointer" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011146 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "KS9 Key Chain" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 08/04/2000 numac 2000014077 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende machtiging tot de afschaffing van overweg nr. 71 op de spoorlijn 122 Geraardsbergen - Melle te Zottegem mits het verbreden van een bestaande voetweg en het omleggen van het verkeer langs bestaande wegenis waartoe, onverminderd type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011145 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Beamshot 1000" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011149 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "HI-OUTPUT", model "Key Chain Laser" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011147 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Alfa" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011148 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Infiniter Laserpointer"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022194 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000011222 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022193 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000014065 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 1999 houdende de benoeming van de leden van de Commissie Spoorvervoer type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000003063 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 21/04/2000 numac 2000011113 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000011114 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 05/08/2011 numac 2011021074 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van tijdelijke maatregelen voor het financieel en materieel beheer van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

erratum

type erratum prom. 01/03/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000009631 bron ministerie van justitie Wet tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen. - Erratum type erratum prom. 01/03/2000 pub. 28/08/2001 numac 2001009724 bron ministerie van justitie Wet tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen. - Erratum type erratum prom. 01/03/2000 pub. 11/05/2001 numac 2001016129 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren. - Erratum type erratum prom. 01/03/2000 pub. 22/02/2001 numac 2001003101 bron ministerie van financien Wet houdende twaalfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1999. - Erratum type erratum prom. 01/03/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000011223 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1993 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Erratum
^