B.S. Index van de afkondigingen van 13 maart 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 22/06/2000 numac 2000000151 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000016090 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1996 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 25/05/2000 numac 2000000134 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten die houder zijn van een veiligheids- en samenlevings- of preventiecontract financi type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000000154 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 december 1999 en het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de regularisatie van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 07/06/2000 numac 2000000131 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van 1997 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 07/06/2000 numac 2000000138 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van 1998 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 07/06/2000 numac 2000000132 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 maart 1995 tot wijziging van titel VI, hoofdstuk V, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 08/06/2000 numac 2000000133 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 5 januari 1999 tot bepaling van de opdrachten door de rijkswacht uit te voeren met toepassing van artikel 126, § 2, van de wet van 7 december 1998 type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 08/06/2000 numac 2000000135 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 december 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïnteg type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 08/06/2000 numac 2000000136 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot uitvoering van artikel 125 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op tw type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 10/05/2000 numac 2000016091 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000022273 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, voor 2000, van de bepalingen van artikel 71 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 07/04/2000 numac 2000022284 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninlijk besluit van 28 december 1999 tot benoeming van leden van de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 22/04/2000 numac 2000009388 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury belast met het afnemen van examens over de kennis van het Frans voor kandidaten voor notariële ambten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2000 pub. 15/06/2000 numac 2000012246 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1991 tot uitvoering van de artikelen 13, 15, 20 en 27 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen type ministerieel besluit prom. 13/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000003128 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Samengevoegde leningen 1994-1997-2000-2003 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet voor de periode van 15 maart 2000 tot 14 maart 2003 bevestigt type ministerieel besluit prom. 13/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de vlaggenbrieven type ministerieel besluit prom. 13/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000003129 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 maart 1997-2000-2002-2004, voor de periode van 18 maart 2000 tot 17 maart 2002 bevestigt type ministerieel besluit prom. 13/03/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000022250 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 1999 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 13/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000022308 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 november 1996 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en type ministerieel besluit prom. 13/03/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000011135 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de raad van beroep van het Belgisch Instituut voor Normalisatie en de Controledienst voor de Verzekeringen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij bindend wordt verklaard de beslissing van 9 maart 1998 van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie inzake toegang tot de vormingsessies v

overeenkomst

type overeenkomst prom. 13/03/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000022295 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 13/03/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000022296 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^