B.S. Index van de afkondigingen van 17 maart 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2000 pub. 22/03/2000 numac 2000014082 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van de omzetting van De Post in een naamloze vennootschap van publiek recht en tot goedkeuring van haar statuten type koninklijk besluit prom. 17/03/2000 pub. 17/05/2000 numac 2000022303 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 17/03/2000 pub. 17/05/2000 numac 2000022304 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de administratieve loopbaan van sommige ambtenaren van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 17/03/2000 pub. 06/06/2000 numac 2000022347 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden type koninklijk besluit prom. 17/03/2000 pub. 21/04/2000 numac 2000022276 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan het Overlegcentrum voor Integratie van Vluchtelingen v.z.w. voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen in 2000 type koninklijk besluit prom. 17/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000000254 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de aanvraag en vernietiging van de identificatiekaart voor het personeel van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten type koninklijk besluit prom. 17/03/2000 pub. 14/04/2000 numac 2000022310 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de samenstelling van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 17/03/2000 pub. 14/04/2000 numac 2000000246 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage van 1 000 000 BEF aan het International Centre for Migration Policy Development dat in 2000 het secretariaat waarneemt van de Groep van Boedapest type koninklijk besluit prom. 17/03/2000 pub. 17/05/2000 numac 2000022305 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000035436 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden type ministerieel besluit prom. 17/03/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000011179 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 januari 1999 tot vaststelling van de standplaats van de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de groeven en graverijen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000035461 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake jeugdsport type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000035459 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000035677 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2000 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie en de type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000035460 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake de door de sportfederaties georganiseerde sportkampen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 24/05/2000 numac 2000035446 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake de overplaatsing van personeelsleden belast met de controle op de inning van het kijk- en luistergeld type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 17/05/2000 numac 2000035457 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van sommige opdrachten van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 17/05/2000 numac 2000035462 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het verwijderingsplan voor PCB-houdende apparaten en de daarin aanwezige PCB's type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 11/05/2000 numac 2000035407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regelen van de overdracht van studiegebieden tussen de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de opleidingen in het onderwijs voor sociale promotie waartoe ook voltijds leerplichtigen worden toegelaten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000035335 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden voor subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000035458 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties

erratum

type erratum prom. 17/03/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000022502 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden. - Erratum
^