B.S. Index van de afkondigingen van 24 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000009377 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1409, 1409bis, 1410 en 1411 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000000190 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen van 1999 tot wijziging inzonderheid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördin type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000003174 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2000 type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000012188 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 25/05/2000 numac 2000000189 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 december 1999 betreffende de toekenning van financiële hulp van de Staat aan de gemeenten op het vlak van de verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 8 februari 2000 tot wijziging van de bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000000191 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 januari 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling over de gemeentes type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 8 februari 2000 tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van w type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 08/06/2000 numac 2000000188 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 over de algemene politiesteundienst en van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021596 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021599 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000000187 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 6 augustus 1999 tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmidde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000011193 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitster en de ondervoorzitter van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 24/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000003123 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 6 maart 2000 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buit type ministerieel besluit prom. 24/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000016098 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van de Afrikaanse varkenspest en de klassieke varkenspest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2000 pub. 19/05/2000 numac 2000035435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van sectoren waarvoor uitzonderlijk de termijn wordt verlengd voor de aanpassing van erkenningsvoorwaarden en procedureregels voor erkenning in het kader van het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteits type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2000 pub. 21/04/2000 numac 2000035397 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1999 tot het nemen van bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van de veteranenziekte door besmetting op handelsbeurzen en in expositieruimten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000027180 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij een subsidie aan de gemeenten van het Waalse Gewest wordt verleend voor de uitvoering van een geïntegreerd sociaal plan voor het jaar 2000 type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2000 pub. 14/04/2000 numac 2000027160 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie bedoeld in artikel 281 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2000 pub. 08/04/2000 numac 2000027146 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een ambtenaar die de overtredingen van het reglement van het personenvervoer moet vaststellen type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2000 pub. 08/04/2000 numac 2000027152 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing, voor het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer, van de onderwijzende leden van de jury's bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999 tot vaststelling van het administrati type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000027133 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de organisatie van bepaalde vergelijkende wervingsexamens type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2000 pub. 07/04/2000 numac 2000027158 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren

decreet

type decreet prom. 24/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000027139 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Republiek Senegal, de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Waalse Gewest, opgemaakt te Dakar op 6 november 1998 type decreet prom. 24/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000027140 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Waalse Regering, enerzijds, en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, anderzijds, opgemaakt te Luxemburg op 6 mei 1999 type decreet prom. 24/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000027144 bron ministerie van het waalse gewest Decreet waarbij een waarborg van het Gewest wordt verleend aan bepaalde bedrijven die door de dioxinecrisis van 1999 werden getroffen type decreet prom. 24/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000027138 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van de Republiek Bulgarije, anderzijds, en van zijn Bijlagen, opgemaakt te Brussel op 8 oktober 1998 type decreet prom. 24/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000027136 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Republiek Bolivia, de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Waalse Gewest, opgemaakt te Brussel op 18 mei 1999 type decreet prom. 24/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000027134 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen te Genève op 22 juni 1993 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tachtigste zitting type decreet prom. 24/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000027135 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over de grensoverschrijdende weerslag van industriële ongevallen en van haar Bijlagen, opgemaakt te Helsinki op 17 maart 1992 type decreet prom. 24/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000027141 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Waalse Regering, enerzijds, en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, anderzijds, opgemaakt te Luxemburg op 6 mei 1999 type decreet prom. 24/03/2000 pub. 04/04/2000 numac 2000027143 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Republiek Senegal, de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Waalse Gewest, opgemaakt te Dakar op 6 november 1998 type decreet prom. 24/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000027137 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Republiek Bolivia, de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Waalse Gewest, opgemaakt te Brussel op 18 mei 1999 type decreet prom. 24/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000027142 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Waalse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van de Republiek Bulgarije, anderzijds, en van zijn Bijlagen, opgemaakt te Brussel op 8 oktober 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » (Federatie van de onafhankelijke gesubsidieerde vrije inrichtingen) om de uitvoering te verz type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné » (Raad van de Inrichtende Machten van het gesubsidieerd neutraal officieel ond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het « Secrétariat général de l'Enseignement catholique » (Algemeen Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) om de uitvoering te verzekeren van de vorming tijdens d

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 24/03/2000 pub. 18/05/2000 numac 2000035434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot overheveling van ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Milieumaatschappij naar de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
^