B.S. Index van de afkondigingen van 7 april 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2000 pub. 14/04/2000 numac 2000014102 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het tweede beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 07/04/2000 pub. 18/05/2000 numac 2000015054 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vastlegging van de procedure en de modaliteiten voor het selecteren van de « internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking » in de zin van artikel 9 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische intern type koninklijk besluit prom. 07/04/2000 pub. 17/05/2000 numac 2000012187 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 07/04/2000 pub. 28/04/2000 numac 2000022329 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen type koninklijk besluit prom. 07/04/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000000314 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de administratieve geldboetes, bedoeld in artikel 19 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakin type koninklijk besluit prom. 07/04/2000 pub. 05/12/2000 numac 2000022860 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 128 van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 26/04/2000 numac 2000003234 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1998 tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend ve type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014124 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014125 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014126 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016126 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, van de effectieve leden en van de plaatsvervangende leden van het Comité voor het Rijk in het kader van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 14/04/2000 numac 2000022318 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000003264 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage aan sommige ambtenaren aangesteld bij de interne auditcel van de Administratie der thesaurie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/04/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000035625 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot regeling van de erkenning van huwelijks- en relatiebemiddelaars type besluit van de vlaamse regering prom. 07/04/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van de bijlage gevoegd aan het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/04/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000036227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

decreet

type decreet prom. 07/04/2000 pub. 23/05/2000 numac 2000035475 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 type decreet prom. 07/04/2000 pub. 18/05/2000 numac 2000035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen type decreet prom. 07/04/2000 pub. 18/05/2000 numac 2000035438 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van de Vlaamse Gemeenschap afhangen

erratum

type erratum prom. 07/04/2000 pub. 21/04/2000 numac 2000022344 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. 07/04/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000035835 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oproep tot de kandidaten inzake het verlenen van een subsidie aan een universitair steunpunt werkgelegenheid, arbeid en vorming
^