B.S. Index van de afkondigingen van 18 april 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/04/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000000351 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 18/05/2000 numac 2000022363 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op bepaalde categorieën van werknemers type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012221 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemi type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012248 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling voor het jaar 1997, van de wijze van financiering, van de begunstigden type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000012247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 29 mei 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 15 juni 1998 type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012265 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het tewerkstellingsakkoord type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012241 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012242 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012232 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012238 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012261 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot invoering van vrijwillige deeltijdse arbeid in uitv type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012243 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012264 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000012263 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 1997, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van h type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000012223 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de sectorale omkadering van de regimes met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000012236 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 maart 1 type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, ges type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000012222 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondis type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000015060 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 november 1998 en bij koninklijk besluit van type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000015059 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000012251 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012227 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 27/06/2000 numac 2000012233 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de indexhervorming type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de uitvoering van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000012237 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 57 jaar type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000012239 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000012235 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de koppeling van de lonen aan h type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000012234 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000012231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de uitvoering van de wet van 26 maart 1999 betreffende het type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000012266 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vast type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000012262 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot vaststelling van de terugbetaling van de beroepsha type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000012229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de minimumuurlonen in de handel in bier en drinkwaters type koninklijk besluit prom. 18/04/2000 pub. 06/04/2001 numac 2000012267 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunsts

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001022092 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot delegatie van tekenbevoegdheid aan bepaalde ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu voor de toelatings- of erkenningsakten op het stuk van de bestrijdingsmiddelen en voor de beslissingen inzake de kennisgeving van de nieuwe c
^