B.S. Index van de afkondigingen van 25 april 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000003229 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van belastingvrijstelling voor personeel dat in België voor wetenschappelijk onderzoek, technologisch potentieel, uitvoer of integrale type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 06/06/2000 numac 2000000262 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot uitvoering van de richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassi type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000000258 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000000312 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000000259 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 tot regeling van de inschrijving door de gemeenten van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling en van het konin type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 09/06/2000 numac 2000002032 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Interdepartementale raad van beroep voor het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat en van de Raad van beroep voor het type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000000286 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 juli 1999 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000000285 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 1 juli 1999 betreffende de beroepsbekwaamheid van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000015062 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 09/05/2000 numac 2000003250 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 22/06/2000 numac 2000000257 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 19/05/2000 numac 2000000284 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 juni 1999 houdende oprichting van een bestand van administratieve sancties welke zijn opgelegd ter uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffe type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000015058 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel die de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen type koninklijk besluit prom. 25/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000015061 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de vertegenwoordigers van de Federale overheid in de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000016293 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1998 houdende erkenning van de verenigingen die honden tatoeëren type ministerieel besluit prom. 25/04/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000011227 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 80 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/04/2000 pub. 14/10/2000 numac 2000000589 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief inzake de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 25/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000009423 bron ministerie van justitie Omzendbrief inzake de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 25/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000003275 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^