B.S. Index van de afkondigingen van 7 mei 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 bron ministerie van financien Wet houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000011238 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de activiteiten van de voorzorgsinstellingen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012376 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de organisatie van de arbeidsduurregeling van 39 uren per week type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000012371 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, tot verlenging type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000012380 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de hardsteengroeven en van de groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000022431 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000012377 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 4 december 1998 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 15 janua type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000016144 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot verlenging van de mandaten van de leden van de Hoge Tuinbouwraad type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000012373 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, ges type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000014128 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overwegen nrs. 84 en 85 op de spoorlijn 35 Hasselt-Leuven te Diest machtigt mits het bouwen van een overbrugging waartoe, onverminderd de wetten op de ruimtelijke ordening, toestemming wordt verleend type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000014122 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 1 op de spoorlijn 21A Hasselt - Maaseik te Genk machtigt mits het bouwen van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012389 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012390 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1998, gesloten in het Paritair Comité van de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen en de vervanging van de feestdagen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 06/04/2001 numac 2000012372 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende coördinatie van het statuut van de syndicale type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 18/10/2000 numac 2000022735 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 houdende benoeming van de leden van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 18/10/2000 numac 2000022734 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 1999 houdende benoeming van de leden van de Belgische transplantatieraad type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000012374 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000022682 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een terugvorderbaar voorschot aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000012370 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012379 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, tot wijziging van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 13/09/2000 numac 2000012375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000012369 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de invoering van educatief verlof in de verhuisondernemingen, meubelbewa type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000011258 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de alle-terrein-fietsen met telescopisch vork van het merk « District », model « Celsius 26" », gefabriceerd door de firma "LDM" Cycles type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000011260 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de kindervest van het merk "Tine Wear-Legend of the lost", model KJA 702 type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000011233 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 29, 30, 49, 50, 51, 62, 65, 66, 67, 86, 215, 221, 227, 233, 234 en 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000011234 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 19, 20, 28, 31, 34 en 74 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000011256 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de ijsroombekers van het merk « MIO », model « PINGU » type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 23/06/2000 numac 2000007140 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende de medische geschiktheid van de militairen voor bepaalde functies en hun medisch geschiktheidsprofiel type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000003289 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asiel type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 20/06/2000 numac 2000007139 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de plaatsvervangende voorzitter van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 20/06/2000 numac 2000007138 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het bekomen van bepaalde eretekens type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 17/05/2000 numac 2000003251 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van de inwerkingtreding van artikel 11 van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000022383 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de aflevering van de farmaceutische specialiteit Mifegyne type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000011235 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 198, 199, 207, 210, 214, 239, 240, 242, 249 en 251 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000011236 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 105 tot 113 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000011259 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het artikel voor kinderverzorging "Feed and play set" van het merk "Tommee Tippee" type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 08/07/2000 numac 2000016146 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot aanwijzing van afgevaardigden van de Faculteit van Diergeneeskunde van de Universiteit te Gent bij de Hoge raad van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000011239 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1991 betreffende de jaarrekening van de private voorzorgsinstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000011240 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 betreffende de activiteiten van de pensioenkassen bedoeld in artikel 2, § 3, 4° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000011237 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 1985 tot toepassing op de private voorzorgsinstellingen van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000011257 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de alle-terrein-fietsen met telescopische vork van het merk « ALL BIKE'S », model 26", tweekleurig grijs/zwart met grijze vork, gefabriceerd door de firma type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 30/06/2000 numac 2000022432 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van een bijkomende beheerder in de Raad van Beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022407 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022398 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996, houdende de benoeming van de leden van de planningscommissie - medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 07/05/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000000398 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk Besluit van 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet leveren van de buitengewone o

erratum

type erratum prom. 07/05/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000011496 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 19, 20, 28, 31, 34 en 74 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. - Erratum type erratum prom. 07/05/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000011498 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 105 tot 113 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. - Erratum type erratum prom. 07/05/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000011497 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 29, 30, 49, 50, 51, 62, 65, 66, 67, 86, 215, 221, 227, 233, 234 en 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. - Erratum type erratum prom. 07/05/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000011499 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 198, 199, 207, 210, 214, 239, 240, 242, 249 en 251 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. - Erratum
^