B.S. Index van de afkondigingen van 7 juli 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000027374 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Grand Pont » te Virelles type ministerieel besluit prom. 07/07/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000012568 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht type ministerieel besluit prom. 07/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000022566 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Commissie voor werving en bevordering bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, wetenschappelijke inrichting verbonden aan het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezo type ministerieel besluit prom. 07/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000007201 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 07/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité 400 van het Ministerie van Ambtenarenzaken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000036024 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor de ambtenaren van sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000036172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000035834 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning van een universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000035734 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000035733 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststellin

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/07/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000633 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de afgifte van de lijsten van kiezers Duitse vertaling type omzendbrief prom. 07/07/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000549 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de afgifte van de lijsten van kiezers

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/07/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de wielersport
^