B.S. Index van de afkondigingen van 9 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/07/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000003442 bron ministerie van financien Wet houdende dertiende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999, sectie 31, « Ministerie van Landbouw en Middenstand »

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000000617 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de intercommunale coöperatieve vennootschap « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », afgekort als « Integan », toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000000653 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende het logo van de federale en lokale politie type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000022601 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000022587 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van het maximum aantal diensten radiotherapie dat mag uitgebaat worden type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 29/06/2018 numac 2018012867 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000011319 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000016227 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000022701 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000553 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000022567 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 10/08/2000 numac 2000022494 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 21/07/2000 numac 2000012576 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de we type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000012502 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000000462 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 over de algemene politiesteundienst type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000022422 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 26 april 1999 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen naar en van het werk, ten gunste van de personeelsleden van het academisch en wetenschappelijk persone type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000012577 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit vaststellend het budgettair objectief inzake betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000011323 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring der proeventarieven, vastgesteld door de Bestuurscommissie van de Proefbank voor vuurwapens type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000011327 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de vermelding van de essentiële gegevens en de algemene verkoopsvoorwaarden op de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000012558 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000016228 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 maart 1997, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Int type ministerieel besluit prom. 09/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000022568 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 09/07/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 66, 71 en 75bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

erratum

type erratum prom. 09/07/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000003597 bron ministerie van financien Wet houdende dertiende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999, sectie 31, « Ministerie van Landbouw en Middenstand ». - Erratum
^