B.S. Index van de afkondigingen van 12 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000022561 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging, wat de door de werkgevers verschuldigde bijdrage voor werkloosheid wegens economische oorzaken betreft, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000012570 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en co type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000022592 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 2 500 000 BEF aan de v.z.w. Digicenter type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000012573 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000022570 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 9 352 000 BEF aan de v.z.w. Sociale SAMU type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000021399 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau type koninklijk besluit prom. 12/07/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000012564 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000009701 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 12/07/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000007199 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités en van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor
^