B.S. Index van de afkondigingen van 14 juli 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8, § 1, vierde lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022558 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 6, 38 en 40 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000002067 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van het recht op halftijdse vervroegde uittreding aan sommige personeelsleden van het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000002061 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 tot organisatie van de aanwijzing en de evaluatie van de ambtenaren die belast zijn met het beheer van de federale wetenschappelijke inrichtingen en van het koninklijk besluit van type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000022671 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco√∂rdineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000000611 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen in politiezones type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022552 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022553 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 waarbij het bedrag, de voorwaarden, de duur en de modaliteiten worden bepaald van de toelage bedoeld in artikel 18, § 4, tweede lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot inst type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022555 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 4, derde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022554 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022556 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18, § 4, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 14/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000022551 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 1974 houdende bepaling van het model der formulieren en stukken nodig voor de toepassing van de reglementering betreffende het recht op een bestaansminimum type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000021398 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000000578 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 14/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009699 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens die tot de voorgeschreven uitrusting van de gerechtelijke politie bij de parketten behoren en tot vastlegging van de bijzondere regels betreffende het voorhanden hebben, het bewaren en het dragen van die wap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de benaming van twee vestigingsplaatsen van een toegevoegde basisschool van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap
^