B.S. Index van de afkondigingen van 17 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000011316 bron ministerie van economische zaken Wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid type wet prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en t

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000021357 bron diensten van de eerste minister en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van de Hoge Raad voor de Justitie type koninklijk besluit prom. 17/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000014187 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 17/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002083 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 type koninklijk besluit prom. 17/07/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000003399 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de voorwaarden van uitgifte van een speciale tranche van de Nationale Loterij, « Europese Loterij 2000 » genaamd type koninklijk besluit prom. 17/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000021358 bron diensten van de eerste minister en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de taalkaders voor het personeel van de Hoge Raad voor de Justitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000002071 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 15 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 17/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000014186 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nautische toezichtscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000035838 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1997 houdende uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000035846 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de eerste schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000035829 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake het woon-w type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000035828 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake het woon-werkverkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000035932 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de procedure voor opname in de financiering of subsidiëringsregeling van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 19/08/2000 numac 2000035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000035887 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan voor acties rond de man/vrouw-problematiek type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000035836 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het vergelijkend examen voor overgang naar niveau A betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000035875 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000035843 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor Natuurbehoud type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000035844 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000035840 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000035885 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 ap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000035888 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan voor migranten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 16/09/2000 numac 2000035913 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 07/10/2000 numac 2000035955 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de overdracht van de leerlingendossiers van de PMS- en MST-Centra naar de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000035760 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 omtrent de mestuitscheidingsbalans, ter uitvoering van artikel 3, § 1, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 en 20bis, § 2, § 3 en § 4 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherm type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000035807 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende uitspraak over de op 31 maart 2000 door UNIZO (vroeger NCMV), Spastraat 8, 1000 Brussel, ingediende aanvraag tot wijziging van sommige voorwaarden van titel II van het VLAREM voor bepaalde ingedeelde en niet-inged type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000036011 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 15/11/2001 numac 2001036246 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot het niet-toepasselijk verklaren van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen op de aanleg van de hogesnelheidslijn langs de E19 tussen Antwerpen en de Nederlandse grens type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 08/02/2001 numac 2001035147 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1991 houdende vaststelling van de lijst van de academische opleidingen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 02/02/2001 numac 2001035074 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995 houdende organisatie van het permanent secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad en de regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001035014 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000036204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder B.A. 00.21 van het programma 24.60 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 01/11/2000 numac 2000036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie, het beheer, de werking en de erkenning van zorgkassen en betreffende de controle op de zorgkassen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000036056 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor inburgeringstrajecten voor meerderjarige anderstalige nieuwkomers type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000036016 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiering van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000036007 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de overdracht van rechten en plichten van het FIOV naar het IWT type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 21/10/2000 numac 2000035977 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de adviesraad bij het Vlaams Zorgfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000036002 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door d type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000035715 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 mei 1999 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater en op de Schel

decreet

type decreet prom. 17/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035786 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Oekraïne inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Kiev op 20 mei 1996 type decreet prom. 17/07/2000 pub. 02/09/2000 numac 2000035847 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035790 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Hong Kong inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1996 type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035817 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het koninkrijk België, de Vlaamse Gemeenschap van België, de Franse Gemeenschap van België, de Duitstalige Gemeenschap van België, het Vlaamse Gewest van België type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035816 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij, wat de evaluatie van de leidend ambtenaren betreft type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035787 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds en de regering van de republiek Kazachstan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Almaty o type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035796 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijk type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035789 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie, en de republiek India inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te New Delhi op 31 oktober 1997 type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035785 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Roemenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 4 maart 1996 type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035788 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Tashke type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035783 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst gesloten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Pretoria op 14 augustus 1998 type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035814 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in he type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035815 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de herstructurering van GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen en LIM en tot oprichting van het Limburgfonds en van de permanente werkgroep Limburg type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035793 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst ter bestrijding van doping, ondertekend te Straatsburg op 16 november 1989 type decreet prom. 17/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000035794 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 181 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, te Genève op 19 juni 1997 type decreet prom. 17/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000035792 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lang type decreet prom. 17/07/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000035848 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van een Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek type decreet prom. 17/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000035818 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, met het oog op het invoeren van het persoonlijke-assistentiebudget type decreet prom. 17/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000035798 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republieke Sloveniëinzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Ljubljana op 1 februari 1999 type decreet prom. 17/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000035826 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 90bis van het bosdecreet van 13 juni 1990

erratum

type erratum prom. 17/07/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000035934 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in he type erratum prom. 17/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in he
^