B.S. Index van de afkondigingen van 18 juli 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000012542 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1994 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 18/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022600 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 18/07/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000016203 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de toepassing van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen type koninklijk besluit prom. 18/07/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 18/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000002091 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 18/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000007198 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling voor het academiejaar 2000-2001 van het reglement houdende de gegevens voor de beoordeling van de hoedanigheden van de kandidaten in de Koninklijke Militaire School en het programma van de cursussen van de polytechnisch

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000035863 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociaal huurstelsel type ministerieel besluit prom. 18/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000022582 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van geneesmiddelen op basis van lithium aan een medisch voorschrift wordt onderworpen type ministerieel besluit prom. 18/07/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000022594 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000027357 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van het Gewest type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2000 pub. 10/08/2000 numac 2000027350 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, wat de dagcentra betreft, van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000027331 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Minist type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000027330 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 november 1998 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens rondreiskosten aan sommige ambtenaren van het Bosbeheer type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000027332 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Institut du Patrimoine wallon" ertoe gemachtigd wordt zich aan te sluiten bij de door de wet van 28 april 1958 ingestelde pensioenregeling

decreet

type decreet prom. 18/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000027337 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering over de financiering van de samenwerking in het kader van gemeenschappelijke beleidsacties, over de Europese Structuurfondsen en de ontwikkeling v

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000007215 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling voor het academiejaar 2000-2001 van het reglement houdende de gegevens voor de beoordeling van de hoedanigheden van de kandidaten in de Koninklijke Militaire School en het programma van de cursussen van de polytechnisch type erratum prom. 18/07/2000 pub. 14/10/2000 numac 2000007282 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling voor het academiejaar 2000-2001 van het reglement houdende de gegevens voor de beoordeling van de hoedanigheden van de kandidaten in de Koninklijke Militaire School en het programma van de cursussen van de polytechnisch type erratum prom. 18/07/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000031283 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering. - Erratum type erratum prom. 18/07/2000 pub. 22/03/2001 numac 2001031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering. - Erratum
^