B.S. Index van de afkondigingen van 19 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003507 bron ministerie van financien Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 4 december 1998, 30 maart 1999 en 24 juni 1999 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type wet prom. 19/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000003432 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 34, § 1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000012574 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oor type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000012569 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid - Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen ressorteren type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000012575 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidso type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000003412 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2000 type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000022655 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 1996 houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopee-Commissie type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000022733 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2000 type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000014182 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000022584 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000022586 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000022585 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000016295 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2000-2001 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepalingen type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016202 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1999 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige levende dieren en sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en hun vervangers, leden van de technische commissie ingesteld door het ministerieel besluit van 23 december 1999 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor so type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000016199 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022581 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van het ministerieel besluit van 14 juni 1999 tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die trovafloxacine of alatrofloxacine bevatten type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000000680 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van de Beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000003437 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot instelling van de leden van de Erkenningsraad van de Effectenbeursvennootschap van Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de commissie belast met het uitbrengen van de adviezen voor het behalen van de attesten met het oog op de voortzetting van de studies tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2000 pub. 14/11/2000 numac 2000029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de commissies belast met het uitbrengen van de adviezen voor het behalen van de attesten met het oog op de voortzetting van de studies geneeskunde

erratum

type erratum prom. 19/07/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000014195 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg. - Erratum type erratum prom. 19/07/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000022666 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 19/07/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000031353 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 00/05 betreffende de jaarverslagen van instellingen die van de Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidies ontvangen. - Bekrachtiging type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 19/07/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000031352 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 00/05 betreffende de jaarverslagen van instellingen die van de Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidies hebben ontvangen. - Uitvoering

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022619 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^