B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000021381 bron diensten van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003485 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de post- en telecommunicatiesectoren type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003483 bron ministerie van landsverdediging en ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003468 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003467 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financi type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003474 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de reglementering voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003490 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003479 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003473 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Minist type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003469 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Min type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003486 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003484 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de materies die onder het departement van Verkeer en Infrastructuur ressorteren, van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bed type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003475 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de grondwet, voor wat Landbouw en Middenstand betreft type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003477 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003476 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de Euro type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003489 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenhede type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003482 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de uniformering van de spilindexen in de sociale materies ter gelegenheid van de invoering van de euro type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 33 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003487 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000014197 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000014189 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Stoumont van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000009684 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van magistraten, de evaluatiecriteria en hun weging type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000022588 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de contractuele voorwaarden en het geldelijk statuut van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003478 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000022621 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996, houdende de benoeming van de leden van de planningscommissie - medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003471 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake ambtenarenzaken van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000002074 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022615 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003472 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse verordeningsbepalingen die ressorteren onder de bevoegheid van het ministerie van ambtenarenzaken met het oog op de omschakeling naar de euro type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003488 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003470 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten naar aanleiding van de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2000 pub. 02/09/2000 numac 2000022602 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en van de plaatsvervangers van de Commissie van advies inzake voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/07/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000011330 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 82 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 20/07/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000011332 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het formulier van verzoek tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/07/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000011334 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1999 houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie tot Regeling der Prijzen type ministerieel besluit prom. 20/07/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000011333 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1999 houdende ontslag en benoeming van leden van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000031445 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een Nederlandstalig commissaris van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000031375 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het tarief voor de ontledingen uitgevoerd door het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2000 pub. 23/06/2004 numac 2004031327 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 1998 houdende oprichting van het Opleidingscentrum van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dr type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000031301 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk inzake coördinatie en organisatie van de werken op de openbare weg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2000 pub. 29/09/2000 numac 2000027420 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de oprichting van het "Parc naturel des Hauts-Pays" type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000027345 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 november 1995 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende het beheer van psychiatrische ziekenhuizen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000027346 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de heer Philippe Urbain krachtens artikel 12, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 9 november 1995 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende het beheer van psychiatrisch type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2000 pub. 11/08/2000 numac 2000027349 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlening van een premie aan ondernemingen die een elektronische-handelsplatform creëren of ontwikkelen type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000027359 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000027358 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eerste woning te worden

decreet

type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende de financiering van de samenwerking in het raam van het gekruist beleid, de Europese structuurfondsen en de uitbouw van de cultuurbedrijv type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000031260 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/07/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000001009 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief tot aanvulling van de omzendbrief van 25 april 2000 inzake de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 20/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000009682 bron ministerie van justitie Omzendbrief tot aanvulling van de omzendbrief van 25 april 2000 inzake de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit type omzendbrief prom. 20/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000002066 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 494 - Nieuw koninklijk besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden

protocol

type protocol prom. 20/07/2000 pub. 24/10/2000 numac 2000031346 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, franse gemeenschapscommissie en vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie voor de verheveling van de personeelsdossiers en de goederen van de Inrichting voor gehandicapte personen van de Gemeen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 10/10/2000 numac 2000029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 26 april 1993 houdende vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en van de criteria voor de bepaling van de bedragen van de studietoela type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van de Faculté polytechnique de Mons type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 1998 houdende delegaties van bevoegdheid en handtekening aan de leidend ambtenaren van de Dienst voor heffing van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 29/09/2000 numac 2000029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1999 houdende verschillende maatregelen inzake studietoelagen en -leningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 juni 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van permane type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt gegeven vanaf het academiejaar 2000-2001 in de Hogescholen nieuwe afdelingen, nieuwe opties of nieuwe specialisaties te openen, of te erkennen en voor de toelagen op te nemen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000029307 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking op de normen inzake rationalisatie aan sommige inrichtingen van het secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003114 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de uniformering van de spilindexen in de sociale materies ter gelegenheid van de invoering van de euro. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003113 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003124 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. - Erratum type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003115 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003117 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op de aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003118 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op de aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003123 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financi type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003120 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003122 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 20 oktober 1998 betreffende de euro. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003116 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003119 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten naar aanleiding van de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. - Errata type erratum prom. 20/07/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001003121 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse type erratum prom. 20/07/2000 pub. 24/10/2001 numac 2001014202 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. - Errata

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 25/11/2000 numac 2000031293 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000 type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 25/11/2000 numac 2000031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000 type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000031289 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, ondertekend te Straatsburg op 3 mei 1996 type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000031284 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 15/11/2000 numac 2000031291 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 13 april 1999 tussen de federale Staat en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de begeleiding en de behandeling van daders van seksueel misb type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000031287 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot instelling van de gewestelijke dienst voor de herwaardering van de kwetsbare wijken type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000031288 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000031292 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord waarbij een partnerschap wordt tot stand gebracht tussen de Europese gemeenschappen en hun lid-staten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV en type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000031290 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken type beschikking prom. 20/07/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000031286 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031330 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/769 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van installateur in centrale verwarming in de permanente vorming voor de middenstand en de type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031329 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/768 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van elektrotechnisch installateur in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031333 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/772 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van tandtechnicus in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031339 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/778 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de pedagogische volmaking in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/770 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van garagehouder-hersteller in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en mi type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031332 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/771 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van mecanicien van landbouw- en tuinbouwtrekkers en -machines in de permanente vorming voor type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031335 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/774 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor de beroepen van kleinhandelaar en groothandelaar in de permanente vorming voor de middenstand en de kl type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031334 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/773 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leercontracten voor het beroep van opticien in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote onder type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000031313 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/279 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toepassing van het decreet betreffende de toekenning van de erkenning en van subsidies aan de opvangtehuizen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031337 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/776 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de doorlopende evaluatie en de examens in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031336 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/775 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de cursussen voor opleiding in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031340 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/779 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenningsvoorwaarden en de werkwijze van de professionele commissies en lesgeverscommissies in de Permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote onder type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000031338 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/777 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de voortgezette opleiding en de beroepsomscholing in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 20/07/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000021402 bron diensten van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000033107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende overdracht aan de stad Sankt Vith van de vestiging van Recht van het Koninklijk Atheneum van Sankt Vith

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/07/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000031325 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 17 juli 1997 tot invoering van een moratorium op de opening van nieuwe bedden in rusthuizen

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000027320 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" ambtshalve naar de Duitstalige Gemeenschap overgeplaatst worden type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000027319 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de roerende goederen van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" aan de Duitstalige Gemeenschap worden overgedragen
^