B.S. Index van de afkondigingen van 26 juli 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/07/2000 pub. 10/08/2000 numac 2000000579 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000002075 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 februari 1996 tot vaststelling in het Ministerie van Ambtenarenzaken van de ambten waarvan de titularissen van het voordeel van de onderbreking van de beroepsloopbaan worden uitgeslote

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/07/2000 pub. 06/10/2000 numac 2000000784 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. - Validatie van de verkiezingen en installatie van de gemeenteraadsleden. - Verkiezing van de schepenen en benoemingsprocedure voor de burgemeesters. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 26/07/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000000665 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. - Validatie van de verkiezingen en installatie van de gemeenteraadsleden. - Verkiezing van de schepenen en benoemingsprocedure voor de burgemeesters

gecoordineerde omzendbrief

type gecoordineerde omzendbrief prom. 26/07/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001000161 bron ministerie van binnenlandse zaken Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling. - Duitse vertaling type gecoordineerde omzendbrief prom. 26/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009698 bron ministerie van justitie Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/07/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toekenning van toelagen aan de bestuurders van ambtsvoertuigen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter bescherming van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van sommige instellingen van openbaar nut tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk

erratum

type erratum prom. 26/07/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000000773 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Erratum
^