B.S. Index van de afkondigingen van 1 augustus 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/08/2000 pub. 05/08/2000 numac 2000000652 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. 01/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003531 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 18-60/1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/08/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000022622 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering, voor het dienstjaar 2000, van artikel 48, § 23, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de o

bericht

type bericht prom. 01/08/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000003550 bron ministerie van financien Beslissing van de Secretaris-generaal waarbij delegatie wordt verleend tot het uitbrengen van met redenen omklede adviezen inzake overplaatsingsaanvragen voor betrekkingen van de niveaus 2, 3 en 4

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 01/08/2000 pub. 08/02/2002 numac 2001013208 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van de duitstalige gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/08/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Executieve van 22 maart 1984 tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/08/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Executieve van 22 maar 1984 tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap
^