B.S. Index van de afkondigingen van 12 augustus 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type wet prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek type wet prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000701 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Ka type wet prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000702 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 72, 5°, van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000703 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000788 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de grenzen tussen de stad Waregem en de gemeente Wielsbeke type wet prom. 12/08/2000 pub. 11/12/2017 numac 2017031764 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 225, § 1, zevende en achtste lid, van de geïndexeerde bedragen van de retributies type wet prom. 12/08/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000003444 bron ministerie van financien Wet tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen type wet prom. 12/08/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000003573 bron ministerie van financien Wet betreffende de tenuitvoerlegging van het Avenant, ondertekend te Brussel op 8 februari 1999, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand in type wet prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000613 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige wetten inzake de verkiezing van de provincie-, gemeente- en districtsraden en raden voor maatschappelijk welzijn, wat de verkiezingsuitgaven betreft type wet prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatsch type wet prom. 12/08/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen - Erratum type wet prom. 12/08/2000 pub. 17/03/2011 numac 2011000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 12/08/2000 pub. 21/02/2013 numac 2013000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 05/06/2003 numac 2002015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet an 14 mei 2000 houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese scholen en Bijlagen I en II, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1994. - Addenda type wet prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet van 14 mei 2000 houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese scholen en Bijlagen I en II, gedaan te Luxembourg op 21 juni 1994 (2) type wet prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 bron ministerie van financien Wet houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële markten en diverse andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000009742 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 26 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag tewerk te stellen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000022654 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de bestendige commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskun type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 16/09/2000 numac 2000012582 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000003532 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de financiële betrekkingen met Birma/Myanmar type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000022672 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 51, § 3bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen betre type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000022656 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, anti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire werking type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000014205 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en Belgacom type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000003551 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende toekenning van een europroductiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 22/09/2000 numac 2000002087 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 25/11/2000 numac 2000003694 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende overdracht van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000, en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven van het Ministerie van Financiën v type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000022843 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende subsidie van 200.000.000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie voor de uitvoering van de vrijwillige repatriëringsprogramma's in 2000 type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 19/10/2000 numac 2000012595 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet v type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000011393 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot inrichting van een Commissie voor de Analyse van de Middelen voor Productie van Elektriciteit en de Reëvaluatie van de Energievectoren type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011372 bron ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van de raadgevende commissie belast met de coördinatie tussen de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de exploratie en de exploitatie van het continentaal plat en van de territoriale zee en tot vaststelli type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000012584 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector voor de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000022681 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de hoogte van de invaliditeitsuitkeringen betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000022675 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000011373 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000003534 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het groot type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000011371 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op de artikelen 260, eerste lid, 262, 2°, 263 en 264 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement bet type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000022611 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000022610 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regelen inzake het maximum aantal diensten nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000022624 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1985 betreffende de normen en voorschriften van toepassing op proeven inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000022649 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij de aflevering van geneesmiddelen voor humaan oraal gebruik die bepaalde associaties van analgetica bevatten, onderworpen wordt aan een medisch voorschrift type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000536 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal kiezers dat toegelaten wordt om per stemafdeling te stemmen in de kieskantons en de gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen voor de verkiezingen van de provincierade type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000534 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000529 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de openingsuren van de stembureaus in de kieskantons en de gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen, tot 15 uur worden verlengd voor de verkiezingen van de provincieraden, de gemeenterad type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000532 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 8, eerste lid, van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000535 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de prijs tot het verkrijgen van afschriften van de lijst houdende de samenstelling van de stem- en stemopnemingsbureaus ter gelegenheid van de provincieraadsverkiezingen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000000533 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van de provincieraden en de gemeenteraden, voor de verkiezing van de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzi type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000009727 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000009717 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabellen bij het koninklijk besluit van 6 november 1970 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk, wat het vredegere type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000009724 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de eerste verkiezing van de raad en de beroepscommissie van het Instituut voor bedrijfsjuristen type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002069 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 02/09/2000 numac 2000022651 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2000 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000000642 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het operationeel korps en aan het militair personeel van het administratief en logistiek korps van de rijkswacht belast met informaticataken bij de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere to type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000022660 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000011335 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000012603 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 7, § 1bis, vierde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000012599 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 124 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkeloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002082 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002068 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002081 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002037 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002046 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000002084 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1999 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 12/08/2000 pub. 19/08/2000 numac 2000011336 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de staat in het kader van het stedelijk beleid

erratum

type erratum prom. 12/08/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000003772 bron ministerie van financien Wet tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van natuurlijke personen. - Erratum type erratum prom. 12/08/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000003636 bron ministerie van financien Wet betreffende de tenuitvoerlegging van het Avenant, ondertekend te Brussel op 8 februari 1999, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand in type erratum prom. 12/08/2000 pub. 16/09/2000 numac 2000000725 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige wetten inzake de verkiezing van de provincie-, gemeente- en districtsraden en raden voor maatschappelijk welzijn, wat de verkiezingsuitgaven betreft - Erratum
^