B.S. Index van de afkondigingen van 24 augustus 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/08/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000000612 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1998 tot vaststelling van de modaliteiten inzake het registreren van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 5 000 F en meer aan politieke partijen en hun co

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011383 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011382 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000009760 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 01/09/2000 numac 2000000641 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende transpositie bij de rijkswacht van sommige reglementaire bepalingen over de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met informaticataken bij sommige overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 29/08/2000 numac 2000000677 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden en v

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 49 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk make type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2000 pub. 08/03/2001 numac 2000029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundaire onderwijs

erratum

type erratum prom. 24/08/2000 pub. 19/07/2001 numac 2001029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van de Pedagogische raad voor het onderwijs van Franse Gemeenschap. - Erratum
^