B.S. Index van de afkondigingen van 6 oktober 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/10/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000009956 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de mededeling door de gemeenten van informatie, opgenomen in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, aan de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 06/10/2000 pub. 24/10/2000 numac 2000011427 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit type koninklijk besluit prom. 06/10/2000 pub. 24/10/2000 numac 2000011425 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 06/10/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000012752 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken type koninklijk besluit prom. 06/10/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000012758 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een begeleidingsuitkering aan jongeren die een opleiding volgen ter voorbereiding van de overeenkomst voor een startbaan type koninklijk besluit prom. 06/10/2000 pub. 04/11/2000 numac 2000003674 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asiel type koninklijk besluit prom. 06/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000009957 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 januari 1997 waarbij aan bepaalde openbare overheden toegang wordt verleend tot de informatiegegevens die worden bewaard bij het Rijksregister van de natuurlijke personen, met betrekking to

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/10/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000014248 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 februari 2000 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Beroepscomité inzake het vaarbewijs type ministerieel besluit prom. 06/10/2000 pub. 13/10/2000 numac 2000016280 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 06/10/2000 pub. 19/10/2000 numac 2000003638 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1998 tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend ve

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2000 pub. 15/12/2000 numac 2000036173 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwij type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000036191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000036285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bekrachtiging van het ontslag van de afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en tot tijdelijke overdracht van zijn bevoegdheden type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001035102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies aan Vlaamse universiteiten in 2000 voor de uitvoering van interface-activiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2000 pub. 21/02/2001 numac 2001035188 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot ratificatie van het samenwerkingsverdrag gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest en de Republiek Slovenië, ondertekend te Ljubljana op 3 september 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 22 april 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2000 pub. 21/02/2001 numac 2001029050 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van kandidaat-industrieel ingenieur en van industrieel ingenieur
^