B.S. Index van de afkondigingen van 20 oktober 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/10/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000022835 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 20/10/2000 pub. 01/11/2000 numac 2000012762 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij re type koninklijk besluit prom. 20/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000012764 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 20/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000012763 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 20/10/2000 pub. 09/11/2000 numac 2000007301 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van beheer van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000000839 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming in een gelijkwaardige graad van de naar de categorie bijzonder politiepersoneel van het operationeel korps van de rijkswacht overgeplaatste personeelsleden type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000022821 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van laboratoria die monsters van voedingsmiddelen en andere producten ontleden type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001027015 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 26/01/2001 numac 2001016004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 februari 2000 tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000014305 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van attesteringsinstanties voor de CE-markering van overeenkomst van de bouwproducten type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001027014 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2000 pub. 13/12/2000 numac 2000036171 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot reglementering van het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen die worden verhuurd of onderverhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een sociale huisvestingsmaatschappij met toepassing van titel VII van type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2000 pub. 25/11/2000 numac 2000036147 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering waarbij de waarborg van het Vlaamse Gewest gehecht wordt aan de geconsolideerde schuld van de stad Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2000 pub. 30/11/2000 numac 2000036157 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000036136 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juni 1999 betreffende de minimale studieomvang van de voortgezette lerarenopleidingen in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap

decreet

type decreet prom. 20/10/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000036221 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs XII-Ensor

erratum

type erratum prom. 20/10/2000 pub. 13/12/2000 numac 2000036179 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juni 1999 betreffende de minimale studieomvang van de voortgezette lerarenopleidingen in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/10/2000 pub. 01/11/2000 numac 2000031384 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/971 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/10/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000031385 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden tussen de Leden van het College van de Franse Gemeenschapsc
^