B.S. Index van de afkondigingen van 20 november 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012859 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 20/11/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000012856 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 20/11/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000014280 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1999 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 20/11/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000003748 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 11 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014286 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 20/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014287 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de samenstelling en de opdracht van de Filatelistische Commissie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/11/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000002107 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 498 - Technische nota met het oog op de overschakeling naar de euro van sommige materies inzake ambtenarenzaken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een vergoeding voor het gebruik van een fiets wordt toegekend aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van het « Commissariat générale aux Relations inte
^