B.S. Index van de afkondigingen van 1 december 2000

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016331 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de overgangsmaatregelen van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000011509 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000036225 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met de vestiging en de invordering van de onroerende voorheffing type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014281 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000011511 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 85 houdende registratie, erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035043 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van tijdelijke leergangen en tot toekenning van forfaitaire weddetoelagen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001035086 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000036277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de tweede schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000036278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot overschrijving tussen vastleggingsmachtigingen en betalingskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 28/02/2001 numac 2001035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 14/03/2001 numac 2001035254 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden voor de financiering of subsidiëring van de ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel van de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 25/07/2001 numac 2001035663 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie van studiegebieden, categorieën en afdelingen in de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2000-2001

decreet

type decreet prom. 01/12/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000036305 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende gelijkschakeling van de successierechten tussen samenwonenden en getrouwden type decreet prom. 01/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000036306 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 01/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000036240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen inzake de regionale omroepen in de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995

erratum

type erratum prom. 01/12/2000 pub. 10/11/2001 numac 2001036245 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel. - Erratum type erratum prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2001 numac 2001036427 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel - Erratum

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000003785 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^