B.S. Index van de afkondigingen van 5 december 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/12/2000 pub. 28/07/2001 numac 2001003226 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat en van instellingen van openbaar nut van het jaar 1990 of voorgaande jaren type wet prom. 05/12/2000 pub. 02/08/2001 numac 2001003228 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 1992 type wet prom. 05/12/2000 pub. 02/08/2001 numac 2001003229 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 1993 type wet prom. 05/12/2000 pub. 02/08/2001 numac 2001003227 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 1991

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 11/01/2001 numac 2000022889 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuiz type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000014301 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de aanwijzing van gewone voorzitters van de Raad van Beroep bij de Regie der Gebouwen, instelling van openbaar nut die onder de voogdij staat van de Minister van Overheidsbedrijven en Participaties type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 14/02/2001 numac 2000011536 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag van een voltijds lid van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000003746 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, derde lid en artikel 12, tweede lid van de wet van 24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 03/01/2001 numac 2000011489 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van toepassing worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000022903 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de opheffing van de monografieën « Steriele hydrofiele katoenwatten, 1997-0037 » en « Steriele hydrofiele viscosewatten, 1997-0035 » van de derde uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000012964 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij subsidies worden voorzien om een deel van de kosten te dekken betreffende de uitvoering van projecten in het kader van de communautaire steun van het Europees Sociaal Fonds (1) type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000014288 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000003747 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, vierde lid van de wet van 24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022887 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022886 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreff type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000011512 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de uitoefening van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen ten voordele van de Staat in de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en in Distrigas type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000022892 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende voedingsgelatine type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000016343 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000014304 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de toekenning van een vergunning aan Mobistar N.V. voor het opzetten en exploiteren van een DCS-1800-mobilofonienetwerk type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000012927 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor

protocol

type protocol prom. 05/12/2000 pub. 05/06/2002 numac 2002015064 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Vergelijk tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Maritiem akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mali

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 juni 1998 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 05/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000021613 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de methode van waardering van de inbrengen en de bepaling van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbrengen in de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk genaamd « Paleis vo
^