B.S. Index van de afkondigingen van 11 december 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2000022927 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemeen geneeskundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut v type koninklijk besluit prom. 11/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000022926 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 1973 tot instelling van een Hoge Raad voor de Antropogenetica type koninklijk besluit prom. 11/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000010136 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2000 houdende samenstelling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder type koninklijk besluit prom. 11/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000012922 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de Euroclear Bank en de Bank of New York, te Brussel, de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag tewerk te stellen type koninklijk besluit prom. 11/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000022910 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1971 houdende uitvoering van hoofdstuk I van de wet van 28 mei 1971 tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels ingericht in het raam va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2000007331 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2001 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenhed type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2000011537 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000022931 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000036195 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende nadere bepalingen omtrent het abonnement ter financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2001 type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000022902 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die melatonine bevatten type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000021610 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst type ministerieel besluit prom. 11/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000001112 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het begrotingsjaar 2000 van het bedrag voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/12/2000 pub. 09/03/2001 numac 2001029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een commissaris belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap in de "Médiathèque de la Communauté française"

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 11/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001021078 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst
^