B.S. Index van de afkondigingen van 15 december 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000003797 bron ministerie van financien Wet houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 - Sectie 15 « Internationale Samenwerking » type wet prom. 15/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000003753 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking en ministerie van financien Wet met betrekking tot de bijdrage van België aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type wet prom. 15/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000003754 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking en ministerie van financien Wet betreffende de deelneming van België aan de vijfde algemene kapitaalverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank type wet prom. 15/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000003755 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking en ministerie van financien Wet betreffende de deelneming van België aan de achtste wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2001 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001000003 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 1 500 000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001000002 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2 400 000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000022908 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 houdende vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werki

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 24/02/2001 numac 2001000097 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1999 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000016347 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 14 december 2000 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000016344 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000001129 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 15/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000001128 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Vlaams-Brabant

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 07/02/2001 numac 2001035093 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 08/02/2001 numac 2001035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende informatiseringstoelagen voor de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 22/05/2001 numac 2001035529 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning van de N.V. VMH-Asset Management als gespecialiseerde dochteronderneming van de Vlaamse Milieuholding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001035150 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Loodswezen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 15/02/2001 numac 2001035151 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Loodswezen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 27/02/2001 numac 2001035162 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de betaling van de laatste schijf van de werkingstoelagen 1995 voor de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001035069 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 1998 betreffende de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten en de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 16/06/2001 numac 2001035597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende voortzetting van subsidiëring van gecoördineerde initiatieven van institutionele en onderwijskundige grensoverschrijdende samenwerking van Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs met partners uit regio's begrep type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 23/06/2001 numac 2001035683 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van organisaties belast met de ondersteuning van voorzieningen voor sociale integratie van personen met een handicap bij de implementatie van de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzie type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000036271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 1978 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor onderhoud van de beschutte werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000036270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035032 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vrijstelling voor bepaalde categorieën gehandicapte personen van de vervulling van verblijfsduurvoorwaarden om de bijstand te genieten van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001035053 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 1990 houdende positieve maatregelen inzake begeleiding en vorming met betrekking tot relatiebekwaamheid en seksualiteitsbeleving

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001027065 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw worden verleend type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2000 pub. 31/01/2001 numac 2001027040 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 waarbij een subsidie aan de gemeenten van het Waalse Gewest wordt verleend voor de uitvoering van een geïntegreerd sociaal plan voor het jaar 2000 type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2001027027 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een toelage voor de installatie van een warmwatertoestel met zonneënergie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/12/2000 pub. 16/02/2001 numac 2001027091 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2000/MINFP/009 inzake de opvang van personen die tot dienstverlening werden veroordeeld en minderjarigen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 15/12/2000 pub. 20/05/2005 numac 2005035559 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en het Groothertogdom Luxemburg

erratum

type erratum prom. 15/12/2000 pub. 29/06/2001 numac 2001035698 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap. - Errata
^