B.S. Index van de afkondigingen van 20 december 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000002135 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 19-40-3 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van e type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001011033 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011530 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. Belgoprocess als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011531 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. F.B.F.C. INTERNATIONAL als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000022877 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de regels betreffende de milieu-effectenbeoordeling in toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2001012010 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, 37, 50 en tot invoeging van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool der zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 26/01/2001 numac 2000012967 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2000012968 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1991 tot toekenn type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001011032 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de Universiteit Gent als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 01/02/2001 numac 2001011034 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de Europese Commissie als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001022052 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 2 810 000 BEF aan de Universiteit Antwerpen-UIA als ondersteuning in de organisatie van een postacademische opleiding « Management in de sociale economie » type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001003064 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die bromoform bevatten type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001003063 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelin type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000001132 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000001130 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000010127 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 243 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000011535 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechts type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 25/01/2001 numac 2001022013 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 28/04/2001 numac 2000012989 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 17/01/2001 numac 2000012994 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1988 bet type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001003006 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 19-40-3 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van e type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2000012988 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemi type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2001022011 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027067 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 en 14 van de organisatieafdelingen 02, 10, 11, 12, 17, 19 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027070 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van de organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 24/10/2001 numac 2001015111 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van de verordeningsbepalingen voor de organisatie van de stage van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001003065 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001012057 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000016352 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter erkenning van een representatieve beroepsorganisatie in het kader van de boomkwekerijen en ter goedkeuring van de gemeenschappelijk opgestelde regels

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 10/02/2001 numac 2001027064 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999 betreffende de milieu-initiatie in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 08/02/2001 numac 2001027057 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen die toepasselijk zijn op de dragers van zakelijke rechten op onroerende goederen gelegen in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001027007 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 18/01/2001 numac 2001027004 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling, voor de gemeenten Brugelette, Chièvres, Elzele en Vloesberg , van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 23/01/2001 numac 2001027024 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de Diensten van de Regering en van sommige instell type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001027026 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de terbeschikkingstelling van pedagogische voorzieningen aan de leerlingen van het secundair tec type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001027025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord gesloten op 4 juli 2000 door de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest in verband met de programma's voor taalbadcursussen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001027058 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een tegemoetkoming in de financiering van de programma's vo type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001027059 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij een tussenkomst in het bestendig vermogen van de « Société publique de Gestion de l'Eau » verricht wordt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2000 pub. 05/03/2003 numac 2003029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van een lid van de Selectiecommissie voor films

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/12/2000 pub. 03/04/2001 numac 2001033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende toekenning van een kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk aan de personeelsleden van het Ministerie en van sommige instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap
^