B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen type wet prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011008 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 23/01/2001 numac 2001021057 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek en de coördinatie inzake de toepassing van Europese richtlijnen, en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001012024 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende het gewaarborgd loon in geval van arbeidso type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001011077 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1999 tot vaststelling van de weddenschalen van de graden bij het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathies bij herkauwers type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001016020 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen en de toelating van operatoren en handelaars in de sector dierenvoeding type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012017 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de bijdrage van de werkgever aan het "K type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 23/01/2001 numac 2001021058 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2001003009 bron ministerie van financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2001, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties" en van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons" type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001012025 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de bijdrage voor het Sociaal Fonds v type koninklijk besluit prom. 19/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001012018 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen, ten laste v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1998 tot bepaling van het model van de aanvraag tot erkenning van de arbeidsposten en de verbintenissen van de werkgever alsmede van de arbeidsovereenkomst, in uitvoering van art type ministerieel besluit prom. 19/01/2001 pub. 01/03/2001 numac 2001022038 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de criteria van toekenning van onderhoudstoelagen aan centra of diensten voor revalidatie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001035298 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001035163 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001035189 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak

decreet

type decreet prom. 19/01/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001035288 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de inrichting van activiteiten inzake opvoedingsondersteuning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de aankoop van sportmaterieel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de activiteiten die de promotie van de sport en de bekendheid van de Franse Gemeenschap in de hand werken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor het organiseren van sportstages voor gehandicapten

erratum

type erratum prom. 19/01/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001035446 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. - Erratum
^