B.S. Index van de afkondigingen van 25 januari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 15/06/2011 numac 2011000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000069 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001000074 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 12 mei 2000 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de agenten van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat belast met het i type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001022110 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001000174 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001014031 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Landen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000068 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 oktober 2000 betreffende de mededeling door de gemeenten van informatie, opgenomen in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, aan de Veili type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 07/02/2001 numac 2001012050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000070 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012058 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012059 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 26/09/2006 numac 2006012271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001021011 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende afscheiding van het Instrumentenmuseum van het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en aanhechting ervan bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001016025 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 1998 tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek-Gembloux

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001031037 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 1994 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Br type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/01/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001031176 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001027124 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wat betreft de regels voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de werking van de gemeentelijke adviescommissie voor ruimteli type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 30/01/2001 numac 2001027039 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2000 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 november 1998 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens rondreiskosten aan sommige ambtenaren van het bosbeheer type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001027087 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001027086 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001027084 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001027082 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001027085 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001027081 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Namen type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001027096 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het model en de afmetingen van het bericht bedoeld in artikel 7 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001027098 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, in het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, van het algemeen reglement op de bouwwerken wat betreft de ruimten en gebouwen of gedeelten van gebouwen die bestemd zijn voor het pub

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het minimum aantal studenten bedoeld bij artikel 48quater, § 2, van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling ten gunste van de personeelsleden aangeworven voor de Diensten van de Regering, het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen, het « Office de la Naissance et de l'Enfance » en
^