B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2001 pub. 31/01/2001 numac 2001012037 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 115 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 26/01/2001 pub. 07/02/2001 numac 2001012031 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid type koninklijk besluit prom. 26/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001012026 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 26/01/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001012067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001016026 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 augustus 1997 tot vaststelling van aanvullende voorwaarden tot erkenning van organismen belast met de controle op de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbo type ministerieel besluit prom. 26/01/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001016031 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van een centrum voor de productie, de handel, het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer van varkenssperma

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001036514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001035621 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Catering" type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001035258 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visse type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2001 pub. 20/12/2002 numac 2002036574 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 18 mei 1999 betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging van de technologische innovatie van IWT-Vlaanderen
^