B.S. Index van de afkondigingen van 31 januari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022113 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 31/01/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022168 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende de materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 31/01/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022098 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die remoxipride bevatten type koninklijk besluit prom. 31/01/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022123 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 31/01/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022114 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, en Externe Betrekkingen type ministerieel besluit prom. 31/01/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001015017 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van notariële bevoegdheid aan diplomatieke en consulaire agenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001016032 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 1999 betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 31/01/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001014025 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 1995 tot benoeming van de leden van het raadgevend comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 1997 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad van de Hogescholen

erratum

type erratum prom. 31/01/2001 pub. 18/06/2002 numac 2002029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra. - Errata
^