B.S. Index van de afkondigingen van 1 februari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/02/2001 pub. 22/05/2003 numac 2003015021 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Macedonische Regering inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 17 februari 1999 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001012052 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, houdende sommige bepalingen betreffende de loon- en arbe type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001007046 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1977 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen en de met militairen gelijkgestelde personen die bij de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Du type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de onderbreking van de beroepsloop type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012046 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociale Fonds voor de Zeevisse type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012042 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstel type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012043 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001012044 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001012049 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001022089 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001022100 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 60quater, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001012039 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de houtnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001012053 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001012047 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het vervoer type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022085 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001022088 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de Raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijke type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 22/02/2001 numac 2001022097 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 1984 houdende bijzondere bepalingen inzake geneesmiddelen bestemd voor dieren type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001021081 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van een lid van ee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 16/05/2002 numac 2002027414 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het vaste platform voor geïntegreerd waterbeheer type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012034 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 9 en 38 van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2000 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 14/02/2001 numac 2001022073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001009116 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachting van de programma's en richtlijnen voor de permanente vorming van magistraten voor 2001 type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001022072 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 2001 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001011065 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 86 houdende erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/02/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031391 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het aantal punten toegekend aan de lokale besturen voor het jaar 2001 in toepassing van artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bep type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/02/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001031156 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de kredietinstellingen en het verlenen van de gewestwaarborg voor goede afloop in verband met de terugbetaling van de kredieten toegestaan voor het bouwen, het kopen, het behou

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001027092 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de Centrale adviescommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 25 september 1991 tot uitvoering van de artikelen 59, 60 en 61 van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 26 november 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden, de voorzitters en ondervoorzitters van de begeleidingscommissies opgericht krach type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2000 tot vaststelling van de samenstelling en de nadere regels voor de werking van de Vaste adviescommissie van de ra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001029127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 25 september 1991 tot uitvoering van de artikelen 59, 60 en 61 van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs
^