B.S. Index van de afkondigingen van 2 februari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/02/2001 pub. 20/02/2003 numac 2001003093 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende afwijkende bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, noodzakelijk voor de uitvoering van de te Brussel op 23 juni 1993 ondertekende Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en type wet prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/02/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001003083 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/02/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001027197 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001035199 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2001 voor de levensbeschouwelijke, politieke en sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 04/04/2001 numac 2001035340 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2001 houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001035271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, wat betreft de functioneringsevaluatie type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001035265 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake de functio type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001035269 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001035245 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning van mammografische eenheden en regionale screeningscentra voor borstkankeropsporing type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001035200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2001 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen, erkend om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001035201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2001 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen, erkend om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001035198 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2001 voor de levensbeschouwelijke, politieke en sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's op de VRT te verzorgen

decreet

type decreet prom. 02/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Moldova, anderzijnds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Chisiñau type decreet prom. 02/02/2001 pub. 01/03/2001 numac 2001035210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 02/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001035233 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Re

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het bedrag van de vakbondspremie toegekend aan sommige leden van het personeel van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française "

erratum

type erratum prom. 02/02/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001035516 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad. - Erratum
^