B.S. Index van de afkondigingen van 5 februari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000275 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma type wet prom. 05/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000274 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde de datum te wijzigen waarop het College van de federale ombudsmannen zijn jaarverslag moet indienen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001000200 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot de toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten voor de aanwerving van bijkomend personeel belast met de criminaliteitspreventie en de opvang inzake drugverslaving type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001022116 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een gewoon en een plaatsvervangend bijzitter van de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers van Namen type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022101 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 21 november 2000 van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022102 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 7 november 2000 van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001000199 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot de toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten voor de aanwerving van bijkomend personeel belast met de criminaliteitspreventie en de opvang inzake drugverslaving type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001022103 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 20 november 2000 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022145 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene tekst van het algemene hoofdstuk 5.2.8. « Vermindering van het risico tot overdracht van infectieuze stoffen verantwoordelijk voor spongiforme encefalopathieën bij dieren, door medische producten. » va type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 20/04/2001 numac 2001011092 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse steekproefenquête in de landbouw op 15 november over de winterbezaaiingen en de rundvee- en varkensstapel, door het Nationaal Instituut voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001000201 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot de toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten voor de aanwerving van bijkomend personeel belast met de criminaliteitspreventie en de opvang inzake drugverslaving type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001022104 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 26 september 2000 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 2001 type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001022144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vestigingscommissies bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische be type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001000142 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 oktober 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000100 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001000103 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 14 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen en van de w type koninklijk besluit prom. 05/02/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001021084 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de bewaarde gevel-elementen van het voormalig « Hôtel Aubecq »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003094 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003050 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2001 betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de macht type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001021095 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende regeling van de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan sommige personeelsleden van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001000149 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/02/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001002010 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 503

arrest

type arrest prom. 05/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001031066 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister van Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel
^