B.S. Index van de afkondigingen van 8 februari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000273 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001009137 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001001121 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 3, eerste lid, 1°, van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001000120 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001003147 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van de Administratie der douane en accijnzen van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001002014 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001007054 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001007066 bron ministerie van landsverdediging en ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 1989 houdende ontslag en vervanging van een revisor bij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022094 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022095 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001027106 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijk programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Anthisnes type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001027133 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de huurders van woningen gelegen in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001027134 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gew type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001027097 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 1998 houdende reglementering van de opvang van stedelijk afvalwater en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 betreffende

decreet

type decreet prom. 08/02/2001 pub. 22/02/2001 numac 2001029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de initiële opleiding van de geaggregeerden voor het hoger secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001000119 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 3 : Toelichting bij de inwerkingtreding van het syndicaal statuut van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 08/02/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001001037 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 3 : Toelichting bij de inwerkingtreding van het syndicaal statuut van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/02/2001 pub. 05/05/2001 numac 2001033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot verlening van een afwijking inzake rationalisatienormen aan de "Krankenpflegeschule Eupen"
^