B.S. Index van de afkondigingen van 9 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001011088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - private sociale organismen type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001002118 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001022133 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001022131 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 01/03/2001 numac 2001009162 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2000 houdende samenstelling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001011087 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - private sociale organismen type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001011089 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 09/02/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001022132 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001009146 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001011081 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001035363 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001035266 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de functioneringsevaluatie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001035257 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de contractuele betrekking van gewestelijke havencommissaris type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001035275 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de contractuele betrekkingen van adjunct van de directeur bij de Afdeling Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001035252 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001035253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2001-2002 prioritair tijdelijke te worden

erratum

type erratum prom. 09/02/2001 pub. 08/05/2001 numac 2001035385 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat betreft de contractuele betrekking van gewestelijke havencommissaris. - Erratum
^