B.S. Index van de afkondigingen van 15 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001007067 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal hulpofficieren die kunnen opgenomen worden in het beroeps- of aanvullingskader van het korps van het varend personeel van de luchtmacht in 2001

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001003108 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van EASDAQ N.V. type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001011091 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van plaatsvervangende en werkende leden van het Sociaal- Economisch Comité voor de distributie type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000043 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 18 en 21, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001000044 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 41 van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001022137 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001014073 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 15/02/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001014072 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001031090 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Brusse type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001027160 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 mei 1999 tot uitvoering van artikelen 32.2, 32.4, 32.7 en 32.14 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001027148 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 1998 tot benoeming van de leden van het begeleidingscomité van de centra voor levens- en gezinsvragen, zoals gewijzigd bij het besluit van 2 maart 2000 type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 10/03/2001 numac 2001027145 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat « Basse-Nimelette » type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 10/03/2001 numac 2001027144 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat « Bois du Fil Maillet » type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 10/03/2001 numac 2001027146 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlening van een premie aan ondernemingen die een elektronische-handelsplatform creëren of ontwikkelen type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001027132 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de actualisatie van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Rochefort type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001027128 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone leden, de plaatsvervangende leden en de waarnemers van het Overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001027123 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000 tot oprichting van een overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven CharleroiBrussel-Zuid type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001027122 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000 tot oprichting van een Overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001027109 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société du transport en commun du Brabant wallon »

decreet

type decreet prom. 15/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001027107 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type decreet prom. 15/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001027111 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de pre-startpremies

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1997 tot vaststelling van de samenstelling van de Overheidsdelegatie in het Hoog Overlegcomité van Sector IX type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/02/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de beëdigde ambtenaren met toepassing van artikel 24, 2°, van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de « Conseil supérieur de l'audiovisuel » en de private diensten voor k
^