B.S. Index van de afkondigingen van 19 februari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 36bis, 36ter, 110 en 111 en tot invoering van artikel 36quater van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type wet prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 bron ministerie van justitie Wet betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001000180 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 december 2000 tot aanvulling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het ondersche type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001022141 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022138 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022260 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de waarde X voor het jaar 1993, ter uitvoering van artikel 61 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022262 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de waarde X voor het jaar 1995, ter uitvoering van artikel 61 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022261 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de waarde X voor het jaar 1994, ter uitvoering van artikel 61 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001000235 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen" toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 01/03/2001 numac 2001022118 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gene type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 19 augustus 2000 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1998 tot vaststelling van de voorschriften betreffende de biologische produc type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001000181 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen betreffende de identificatie en de registratie van honden type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van d type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001022087 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001000177 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van deze w type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001012129 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1999 tot verruiming van het toepassingsgebied van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van type koninklijk besluit prom. 19/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001000176 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende de indeling in categorieën van sommige seinpistolen, sommige slachttoestellen, sommige verdovingswapens en van de toestellen vo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001014041 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit inzake de vaststelling van de kostprijs voor nummeroverdraagbaarheid voor het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 19/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001000202 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2000 tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten type ministerieel besluit prom. 19/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001035234 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling voor wat het Vlaams Gewest betreft en voor het aanslagjaar 2001 van de coëfficiënt zoals bedoeld in artikel 255, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de vermindering zoals bedoeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1972 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van het aantal studenten in de universitaire instellingen bedoeld in artikel 27, § 1, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 1997 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Bruxelle type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1998 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen

erratum

type erratum prom. 19/02/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1972 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van het aantal studenten in de universitaire instellingen bedoeld in artikel 27, § 1, van d type erratum prom. 19/02/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1972 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van het aantal studenten in de universitaire instellingen bedoeld in artikel 27, § 1,
^