B.S. Index van de afkondigingen van 20 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001011108 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende leden van de Nationale Commissie voor de distributie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001021130 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor de referentiejaren 1999 en 2000 type ministerieel besluit prom. 20/02/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001035416 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de ge type ministerieel besluit prom. 20/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001003132 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanpassing van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerk type ministerieel besluit prom. 20/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001022134 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning of de verlenging van de erkenning van weefselbanken

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/02/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001021131 bron diensten van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

arrest

type arrest prom. 20/02/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001002016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Besluit van de afgevaardigd bestuurder van SELOR tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de vergelijkende selecties, de selecties en de taalexamens

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 20/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001003127 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en die in België, in het kader van het vrij verrichten van type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 20/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001003128 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financieren tot vaststelling aan de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 20/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001003129 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 20/02/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001003183 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van Staten die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap die het voornemen hebben meegedeeld om in België
^