B.S. Index van de afkondigingen van 21 februari 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001003023 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 16/03/2001 numac 2001000129 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001003149 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001000238 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het wetenschappelijk instituut volksgezondheid Louis Pasteur mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van het onderzoek « een retrospectieve follow-up studi type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001022158 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een gewoon en een plaatsvervangend bijzitter van de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers van Limburg type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 28/03/2001 numac 2000012937 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001000131 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001003156 bron ministerie van financien Koninklijk besluit dat de pensioenregeling, ingesteld door de wet van 28 april 1958, toepasselijk maakt op het personeel van het Instituut voor het Waalse Patrimonium type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022175 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene monografie "Pethidinehydrochloride" van de 3e uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022176 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de wijze waarop de leden van het federaal Borstvoedingscomité worden voorgedragen en aangewezen type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001022162 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « Centre provincial de Formation pour les Services d'Incendie et de Secours du Brabant wallon », ingericht door de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001014051 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 116 op de spoorlijn 15 Vertakking Drabstraat - Vertakking Zonhoven te Balen machtigt mits het aanleggen van een langsweg naar overweg nr. 115 waartoe, onverminderd de wetten op de ruimtelijke ordening, type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001000236 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 1981 tot regeling van de samenstelling, de rechtspleging en de werkwijze van de Raad van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001012055 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de tweede, derde en vierde trimesters van het jaar 2001, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van s type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001012072 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen, gelegen in de provincie Limburg, die onder het Paritai type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001000132 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de indeling van de kantons van de vredegerechten op grond van het aantal inwoners type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001000128 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de vergoeding der schade aangericht aan roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik door natuurrampen en van het k type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001012084 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 06/03/2001 numac 2000012908 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 07/03/2001 numac 2001012085 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001000133 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 december 2000 tot wijziging van artikel 71, eerste lid, 4°, van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 09/03/2001 numac 2001000130 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot vaststelling van het vakantiegeld en de eindejaarspremie van de burgemeesters en schepenen type koninklijk besluit prom. 21/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001000134 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 2 januari 2001

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de verplaatsingsvergoedingen van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 21/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001007065 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van maart 2001 type ministerieel besluit prom. 21/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het formulier dat gebruikt moet worden voor de verklaring om in aanmerking te komen binnen de gasvervoersnetten

document

type document prom. 21/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001016045 bron ministerie van middenstand en landbouw Beslissing van het Hoofd van de Veterinaire Diensten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 21/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001003170 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^