B.S. Index van de afkondigingen van 22 februari 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022135 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001003148 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de op basis van artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 houdende diverse maatregelen ten gunste van de ambtenaren van de buitendiensten van de Administratie der douane en a type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 10/03/2001 numac 2001003039 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001027187 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal agglomeraties met 2 000 inwonerequivalenten of meer en tot afbakening van hun afwateringsgebied type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001000228 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en aanduiding van haar voorzitter type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001003110 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar 4 maart 2001 - 2006 - 2008, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2001 - 2009 type ministerieel besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001016047 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van controlemaatregelen betreffende het gebruik van bepaalde verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor dierlijke voeding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001027275 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2001 pub. 04/04/2001 numac 2001027190 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" ertoe gemachtigd wordt een lening van maximum zeven miljard honderd drieënveertig miljoen BEF onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan, voor de financiering van de progra type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001027159 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001027177 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitters en ondervoorzitters van de technische comités en houdende hernieuwing van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Conseil supérieur du Tourisme » type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001027176 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling, voor de gemeenten Lens, Aat, Frasnes-lez-Anvaing, Celles, Mont-de-l'Enclus en Opzullik , van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerli type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001027174 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van de vertegenwoordigers van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" binnen de Commissie voor beroep ingesteld bij het decreet van 13 juni 1991 met betrekking tot de vrije toega type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2001 pub. 24/03/2001 numac 2001027172 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verhoging van het bestendig vermogen van de "Société publique de Gestion de l'Eau" type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001027130 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone leden, de plaatsvervangende leden en de waarnemers van het Overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001027173 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van sommige leden van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Interuniversitaire raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 17 mei 1999 houdende oprichting van de "Conseil supérieur de l'Education permanente" en tot bepaling van de werkingsmiddelen van die Raad

beschikking

type beschikking prom. 22/02/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001031247 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoeging van een artikel 135duodecies in het hoofdstuk XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn
^