B.S. Index van de afkondigingen van 23 februari 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2001 pub. 01/03/2001 numac 2001021110 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het gebruik door derden van de infrastructuur van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 23/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001015040 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit ter uitvoering van de wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand type ministerieel besluit prom. 23/02/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001022169 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de praktische modaliteiten in uitvoering van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 betreffende de invoering van een premiestelsel om het inbouwen van een LPG-installatie in wagens te promoten type ministerieel besluit prom. 23/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 23/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001022161 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1999 tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 23/02/2001 pub. 18/05/2004 numac 2004031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en de vergoedingen voor huisvestingskosten voor ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een opdracht in het buitenland vervullen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001035292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995 tot vaststelling van het reglement inzake de toekenning van financiële tegemoetkomingen voor initiatieven met betrekking tot Centraal- en Oost-Europa type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001035243 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001035370 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 27/04/2001 numac 2001035445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001035467 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek
^