B.S. Index van de afkondigingen van 9 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2000010124 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het « Penitentiair Onderzoeks en Klinisch Observatiecentrum » type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 28/03/2001 numac 2000010123 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 28/03/2001 numac 2000010125 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders in het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum waarvan de zetel gevestigd is in Brussel-Hoofdstad en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001000230 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 27/03/2001 numac 2001009053 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001009257 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000229 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 juli 2000 tot uitvoering van artikel 5, § 4, derde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009202 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor het notariaat type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009201 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de werking van de benoemingscommissies voor het notariaat en de benoeming van hun leden, de aanwijzing van de externe leden van de evaluatiecommissies en de organisatie van het vergelijkend examen voor de rangschikking type koninklijk besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009203 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning van representativiteit van verenigingen van licentiaten in het notariaat met het oog op de voordracht van kandidaat-notarissen als lid van de adviescomités van notarissen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001009256 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan statutaire personeelsleden, stagiairs en personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst, tewerkgesteld in de onthaalcentra voor vluchtelingen van het Ministeri type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001009204 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001011105 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Controledienst voor de Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001016083 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van een centrum voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021141 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de ve type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021140 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegekend aan type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021138 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort en o type ministerieel besluit prom. 09/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001021139 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegeke

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001035413 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001035406 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001035368 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001035382 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de sectoren waarvoor de termijn wordt verlengd binnen dewelke de voorwaarden en de procedure voor de erkenning van voorzieningen moeten zijn aangepast in het kader van het decreet van 29 april 1997 inzake type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001035381 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 1994 tot uitvoering van Titel II van decreet van 13 juli 1994 betreffende de herstructurering van de Gimv, Gimvindus, VMH, Mijnen en LIM en tot oprichting

decreet

type decreet prom. 09/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001035380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling van Kind en Gezin type decreet prom. 09/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001035304 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van één of meerdere diersoorten

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 09/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001021213 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld van sommige leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en tot bepaling van de vergoeding toegeke
^