B.S. Index van de afkondigingen van 13 maart 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001009073 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank type wet prom. 13/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001003030 bron ministerie van financien Wet tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter voldoening aan Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001022209 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de v.z.w. « Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers » voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen in 2001 type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001009282 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dinant type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022206 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 20/04/2001 numac 2001022207 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001022211 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie van 200 000 000 BEF aan de Internationale Organisatie voor Migratie voor de uitvoering van het vrijwillige repatriëringsprogramma in 2001 type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 20/04/2001 numac 2001022199 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan het Overlegcentrum voor Integratie van Vluchtelingen v.z.w. voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen in 2001 type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 20/04/2001 numac 2001022198 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan het Belgische Rode Kruis voor de opvang van asielzoekers in 2001 type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 20/04/2001 numac 2001022197 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de v.z.w. "Belle Vue" - Erezée voor de opvang van asielzoekers in 2001 type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001014068 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 houdende de werking en de procedure voor de Kamer voor interconnectie, huurlijnen, bijzondere toegang en gedeeld gebruik type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001014050 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot toekenning van drie vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001022205 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de hoegrootheid van moederschapsuitkering betreft toe te kennen tijdens een gedeelte van het tijdvak van moederschapsbescherming, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de ver type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001002013 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot invoering van een verlof voorafgaand aan de pensionering ten gunste van ambtenaren van het federaal administratief Openbaar Ambt die titularis zijn van de graden die gerangschikt zijn in niveau 3 en 4 type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009364 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury belast met het afnemen van examens over de kennis van het Frans voor kandidaten voor notariële ambten type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001022196 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende financiering van de noodhulp en van opvang verleend aan personen die voor een tijdelijke opvang doorgestuurd worden door het Onthaalcentrum "Klein-Kasteeltje" en aan de slachtoffers van mensenhandel in 2001 type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 28/03/2001 numac 2001012174 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van d type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001003165 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2001 type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001003166 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2001 type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 04/04/2001 numac 2001014063 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001022204 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001016081 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 13/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001016085 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 13/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001014049 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de Raad van Bestuur van B.I.A.C. van 5 oktober 1998 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de herv type ministerieel besluit prom. 13/03/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001014048 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de Raad van Bestuur van Belgocontrol van 6 oktober 1998 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 172 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/03/2001 pub. 19/05/2001 numac 2001003214 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^